Ecuadorian Home photo by Jedediah White (@jedediahw) on Unsplash