Costa Rica Stars photo by Bobby Stevenson (@bobbystevenson) on Unsplash