Abandoned base taken over by penguins photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash