Pier 39 photo by Kathy Honcharuk (@potterchuk) on Unsplash