Happy in the rain photo by Anthony Da Cruz (@akhu) on Unsplash