Burning Prayer Candles photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash