Morning train photo by Mukhammad Niyazov (@sleepwalker) on Unsplash