Algonquin Park, Canada photo by Nikhil Mitra (@nikhilmitra) on Unsplash