Samode Palace photo by Vishal Mehra (@vishalmehra) on Unsplash