A foggy day photo by Alberto Bigoni (@albertobigoni) on Unsplash