Art in Tradition. photo by Joyanto Joy (@joyanto_joy_sust) on Unsplash