Skating around Tokyo photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash