On the way to Everest photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash