Vervet Monkey photo by Emma Roorda (@emmmajennn) on Unsplash