Bird on the Shoulder photo by Tobias Markmeyer (@tobias_markmeyer) on Unsplash