MUMBAI : Marin Drive photo by Prem Diwakar (@thefotographs) on Unsplash