Road to Somewhere photo by Ryan Hefner (@ryanhefner) on Unsplash