Lights in Oslo photo by Georgy Rudakov (@rudakov_g) on Unsplash