The shack photo by Ricardo Frantz (@frantzr) on Unsplash