Sri Lankan palm squirrel photo by Alexandr Podvalny (@freestockpro) on Unsplash