Desert Depth photo by Max Harlynking (@harlynkingm) on Unsplash