Coffee Shop Workspace photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash