Side view of cat’s head photo by Mikhail Vasilyev (@miklevasilyev) on Unsplash