Road to Schweitzer Resort photo by Bobby Stevenson (@bobbystevenson) on Unsplash