Colorful Prayer Flags photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash