Pink and Blue photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash