Ceramics, Cafe, Camera photo by Verena Yunita Yapi (@verenayunita) on Unsplash