Canoe makers photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash