The Most Famous Market District of Delhi photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash