Patrick Hendry - Yuki Squat photo by Patrick Hendry (@worldsbetweenlines) on Unsplash