Brainstorming photo by J. Kelly Brito (@kellybrito) on Unsplash