The River Sukhona. Veliky Ustyug photo by Dmitriy Peperev (@peperev) on Unsplash