Hamburg Speicherstadt photo by Meduana (@meduana) on Unsplash