Love photo by Kriya Shah (@kriyashah02) on Unsplash