Historic destiny photo by Rima Ayudyah Alyanabila (@alyanabila) on Unsplash