Yard with skyscrapers photo by Arseniy Rosenberg (@mrsmilejamaica) on Unsplash