Band, flow, communication and closeup HD photo by Dmitriy Kolesnikov (@dimakolesnikov1) on Unsplash