Forest near a turquoise lake photo by Vlad Shapochnikov (@vladshap) on Unsplash