Take Me High photo by Verena Yunita Yapi (@verenayunita) on Unsplash