Colorful lines of code photo by Ilya Pavlov (@ilyapavlov) on Unsplash