Small fresh grass photo by HyunKuk Kim (@spacekhk) on Unsplash