GoPro Baby photo by Jason Thibault (@jasonthib) on Unsplash