Ice church photo by Matej Vittek (@matejvittek) on Unsplash