Kayaking in a secret lake near Bear Valley, CA photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash