Bob sat down to rest photo by Dmitrii Bogdanov (@makubecstor) on Unsplash