Times Square photo by Rishabh Varshney (@rishabh) on Unsplash