Amerikamura in Osaka photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash