Ein Avdat photo by Nadia Kushnir (@nadiakushnir) on Unsplash