Tiny Church photo by Dmitry Sovyak (@dimush) on Unsplash