Ocean Spray photo by Levi Morsy (@levim) on Unsplash